HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾP XÚC

 * *
 *
 *
 *
NỘI DUNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ này. Bạn cam kết các thông tin khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thông tin đã khai báo. Điều khoản sử dụng Hệ thống quản lý điểm kiểm soát: Điều 1. Tài khoản và đăng nhập - Để sử dụng hệ thống quản lý điểm kiểm soát, người sử dụng phải có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của nhà cung cấp dịch vụ. - Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực, hành vi trong việc đăng ký, sử dụng tài khoản và có trách nhiệm tự bảo mật mã OTP và thông tin tài khoản. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, nhà cung cấp dịch vụ sẽ không có trách nhiệm bồi thường. - Nếu người sử dụng nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Bạn có thể ngay lập tức yêu cầu thay đổi mật khẩu và/hoặc thông báo cho đội ngũ hỗ trợ. Điều 2. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ - Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người sử dụng đảm bảo khai báo các thông tin chính xác, có độ xác thực cao. - Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin Người sử dụng theo quy định của pháp luật. - Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người sử dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ theo quy định. Nếu phát hiện ra lỗi của sản phẩm, Người sử dụng hãy thông báo cho chúng tôi qua đội ngũ hỗ trợ. - Không chia sẻ/phát tán thông tin cá nhân được khai thác được từ hệ thống dịch vụ nếu được cung cấp. - Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Điều 3. Quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp - Chúng tôi được quyền sử dụng thông tin khai báo của bạn cho việc cung cấp dịch vụ và thực hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với cơ quan quản lý nhà nước. - Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện cho phép, và có thể dừng dịch vụ mà không cần báo trước. Đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với người sử dụng dịch vụ. Điều 4. Hành vi bị cấm đối với người sử dụng dịch vụ Người sử dụng không được lợi dụng dịch vụ để thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào sau đây: - Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. - Sử dụng thông tin từ dịch vụ không đúng quy định. - Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định. - Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. - Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm. - Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. - Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. - Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. - Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. - Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. - Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; - Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 5. Giải quyết tranh chấp - Các vấn đề vướng mắc giữa hai bên được giải quyết trên nguyên tắc trao đổi, thỏa thuận. - Tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam. Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này và không cần báo trước. Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.
 Tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng
Mã xác nhận đã được gửi qua

Bạn chưa nhận được mã?